Algemene voorwaarden (AV)

INHOUD:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de dealer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het Contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Voortzetting van de uitvoering: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
Deze Voorwaarden definiëren de volgende termen:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument van producten digitale inhoud krijgt
en/of diensten die verband houden met een overeenkomst op afstand en dat deze goederen digitale inhoud hebben
en/of de diensten worden geleverd door de handelaar of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar
Overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer; bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht
en sluit een overeenkomst met de handelaar;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en ter beschikking gesteld;
Zakelijke termijn: een overeenkomst met betrekking tot een geheel van producten en/of diensten,
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm zijn gemaakt en geleverd; Termijnovereenkomst: een overeenkomst voor een reeks van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of acceptatieplicht zich over een langere periode uitstrekt;
Duurzame gegevensdrager: ieder (hulp)middel dat de consument of de handelaar in staat stelt
Informatie die aan hem persoonlijk is gericht, zodat deze later kan worden ingezien en ongewijzigd kan worden gereproduceerd
en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie, inclusief e-mail.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Koopovereenkomst op afstand binnen de bedenktijd;
Modelformulier voor herroeping”: het door de ondernemer aan de consument verstrekte formulier voor herroeping
die de ondernemer aan de consument ter beschikking stelt en die de consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
om zijn herroepingsrecht uit te oefenen;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale media verkoopt
digitale inhoud en/of diensten voor consumenten op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
georganiseerd door de ondernemer voor de verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met
Bij het sluiten van de overeenkomst mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand met de klant.
voor communicatie op afstand met de consument;
Middelen voor communicatie op afstand: Middelen die kunnen worden gebruikt om communicatie op afstand te voltooien
Overeenkomst op afstand, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
zijn tegelijkertijd samen;
Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van de handelaar.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR
Bedrijfsnaam: Trebendo contact/e-mailadres: info@trebendo.nlARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en elke bestelling die tussen ondernemer en consument wordt gesloten.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen ondernemer en consument. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen ondernemer en consument.
(2) Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden (AV)
(2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit niet mogelijk is
vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, op het feit dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn
Omstandigheden in de bedrijfsruimte van de ondernemer, hoe hiermee rekening gehouden kan worden en dat deze
de algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos te wijzigen
zo snel mogelijk en kosteloos.
(3) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, geldt in afwijking van het vorige lid het volgende
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, is in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
de consument, zodat hij ze gemakkelijk op een computer kan lezen
op een duurzame drager. Indien dit niet mogelijk is, wordt de tekst vóór indiening van de aanvraag aan de consument ter beschikking gesteld.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, moet worden vermeld waar de algemene voorwaarden staan
dat de voorwaarden langs elektronische weg beschikbaar zijn en dat deze door de consument langs elektronische weg of op andere wijze kunnen worden opgevraagd.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, in de tekst worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument kunnen worden toegezonden. 4. Op verzoek van de consument worden de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.
4. indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn
Voorwaarden voor het verlenen van diensten zijn van toepassing, de leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing en de consument kan in geval van
zijn dienovereenkomstig van toepassing en bij tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument zich altijd beroepen op de toepasselijke bepaling.
In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument steeds een beroep doen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is. 5.
(5) In het geval dat een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment van toepassing zijn
(5) In het geval dat een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of nietig worden verklaard, blijven deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en bindend.
Voor het overige blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing en wordt de nietige of onwerkzame bepaling vervangen
onverwijld en in onderling overleg vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
zoveel mogelijk het oorspronkelijke doel bereiken.
(6) Situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld aan de hand van deze Algemene Voorwaarden.
in deze Algemene Voorwaarden.
(7) Elke onduidelijkheid over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden.
(7) Elke onduidelijkheid over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
met opschortende of ontbindende werking of een andere voorwaarde, dient dit uitdrukkelijk in het aanbod te worden vermeld.
Dit dient uitdrukkelijk in het aanbod vermeld te worden.
2. Het aanbod van de ondernemer dient bevestigd te worden. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3.
Het aanbod van de ondernemer bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
Het aanbod van de ondernemer bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde omschrijving om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen die de indruk wekken dat deze afbeeldingen het aangeboden product tonen, is dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten
Fouten in het aanbod kunnen de ondernemer niet binden.
4. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
aangeboden. De ondernemer kan echter niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor:

de prijs zonder belastingen.
De eventuele kosten voor verzending.
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand moet komen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
- of het tarief voor langeafstandscommunicatie al dan niet op een andere basis wordt berekend dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatietechnologie.
- of de overeenkomst na de totstandkoming al dan niet moet worden bewaard en, zo ja, op welke wijze deze door de consument kan worden ingezien;
- De minimale looptijd van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.
- De toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
- De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

ARTIKEL 5 - HET CONTRACT
(1) Behoudens lid 4 komt de overeenkomst tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.
voorwaarden te doen.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van het aanbod onverwijld langs elektronische weg.
De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg.
Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument dit wel doen
kan het contract beëindigen.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, dient de handelaar over passende technische middelen te beschikken om de overeenkomst te sluiten.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische datatransmissie en zorgt hij voor een veilige internetomgeving.
het is bedoeld om een ​​veilige webomgeving te garanderen. Als de consument elektronisch kan betalen, kan de
Indien de consument de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Voor zover de wet dit toelaat, kan de ondernemer zich informeren over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
De ondernemer mag zich met inachtneming van wettelijke bepalingen op de hoogte stellen van het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en van alle feiten en factoren die daarvoor van belang zijn.
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien hierop gebaseerd
Indien de handelaar op grond van dit onderzoek een geldige reden heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
(5) De handelaar informeert de consument schriftelijk of op een andere manier dat:
De ondernemer zal de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze in een toegankelijke vorm kan ontvangen, aan de consument verstrekken:
De handelaar moet uiterlijk bij de levering van de goederen of het verrichten van de dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk verstrekken of op een manier die het voor de consument mogelijk maakt deze in een toegankelijke vorm op te slaan op een duurzame gegevensdrager:
digitale inhoud:
A. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B. de voorwaarden en wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; of
B. de voorwaarden en wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en de bestaande klantenservice;
D. de prijs, exclusief belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud;
e. de eventuele bezorgkosten; En
f de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; En
G. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of
langer dan een jaar of voor onbepaalde tijd;
H. Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt: het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een langetermijntransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
In geval van levering van producten
(1) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
(2) Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument genoemde ontvanger.
(2) Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument genoemde en aan de ondernemer bekend gemaakte persoon.
Als:
A. de consument heeft in eenzelfde bestelling meer dan één product besteld
De termijn gaat in op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde
het laatste product ontvangen. De handelaar kan dat, op voorwaarde dat hij
Om consumenten vóór het bestelproces duidelijk te informeren.
De ondernemer mag weigeren meerdere producten met een verschillende levertijd te bestellen, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd.
weigeren.
B. Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, kan de
De termijn gaat in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, laatste is
de laatste zending of onderdeel ontvangen;
C. de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode
De termijn gaat in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de aanvraag voor het eerst indient
(c) als de overeenkomst strekt tot regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de eerste goederen heeft ontvangen.
In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:
3. in het geval van een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud, die.
Bij een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de consument een termijn van veertien dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Bij een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de consument een termijn van veertien dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze veertien dagen beginnen
de dag na het sluiten van het contract.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
voor goederen, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd als de consument niet op de hoogte is gesteld van zijn herroepingsrecht:
4. als de ondernemer de consument niet informeert over het herroepingsrecht of de
Als de ondernemer de consument de wettelijk bindende informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden later.
na het verstrijken van de initiële bedenktijd voorzien in de voorgaande leden van dit artikel.
(5) Als de ondernemer de in het vorige lid genoemde informatie aan de consument heeft verstrekt, zo
Consument in de zin van het vorige lid moet binnen twaalf maanden na het ingaan van de eerste bedenktermijn de
Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na het ingaan van de initiële bedenktijd heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af veertien dagen nadat de consument die informatie heeft ontvangen.
(6) Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.
Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
hij dient het product met de geleverde toebehoren en, voor zover redelijk, in originele staat aan de ondernemer te retourneren.
Conditie en verpakking aan de handelaar, conform de toepasselijke en duidelijke voorschriften
passende en duidelijke instructies van de handelaar.
Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de aangegeven termijn te doen
Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de ondernemer mede te delen. De boodschap
Hiervoor moet de consument gebruik maken van het voorbeeldformulier. Nadat de consument het volgende heeft gecommuniceerd
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument het product binnen 14 dagen retourneren.
Retourneer het product binnen 14 dagen. De consument dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggezonden,
bijvoorbeeld via een bewijs van plaatsing.
ARTIKEL 7 - KOSTEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij alleen de kosten te betalen
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij alleen de kosten voor het terugzenden van de goederen te dragen.
De ondernemer zal het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van herroeping, terugbetalen.
De ondernemer vergoedt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping, op dezelfde wijze als de consument deze heeft gebruikt. Dit geeft de consument de keuze
De ondernemer moet het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen op dezelfde manier waarop de consument het heeft gebruikt.
Elke waardevermindering van de goederen als gevolg van onjuiste behandeling komt voor rekening van de consument.
3. Eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van onoordeelkundige behandeling komt voor rekening van de consument. Deze claim kan niet worden beweerd als de handelaar dat niet doet
niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht wordt verstrekt. Dit moet eerder worden gedaan
Totstandkoming van het koopcontract.
ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft uitgelegd.
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, en als het een van de in lid 2 genoemde producten betreft
en 3, vermeld in lid 2.

(2) Een uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende producten:
A. die door de ondernemer volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;
B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
C. die snel bederven of verouderen; of
D. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
heeft geen invloed;
e. voor individuele kranten en tijdschriften
f voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
heeft zijn zegel verbroken;
G. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Een uitsluiting is alleen mogelijk voor de volgende diensten:
A. met betrekking tot accommodatie, vervoer, amusement of vrijetijdsactiviteiten op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode
datum of gedurende een bepaalde periode;
B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór de levering
deadline is verstreken;
C. gerelateerd aan weddenschappen en loterijen.
Sommige producten worden verzegeld geleverd. Indien deze verzegeling op welke wijze dan ook verbroken is, kan het product niet geretourneerd worden. Producten die reeds gebruikt zijn en als gevolg van dit gebruik een zekere waardevermindering hebben ondergaan, kunnen niet worden geretourneerd. De uitgever van het product behoudt zich het recht voor om het geld niet terug te betalen bij retournering in bovenstaande situatie.

ARTIKEL 9 - PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur gelden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
Producten en/of diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van tariefwijzigingen.
Prijzen.
In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen
(2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden. Dit komt door schommelingen en het feit dat elk
Schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen adviesprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
(3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze op de volgende gronden berusten
(3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze gebaseerd zijn op wettelijke bepalingen of voorschriften.
(4) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als ze de volgende redenen hebben
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer deze bedongen heeft en:
A. ze vloeien voort uit wettelijke bepalingen of regelgeving; of
B. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer daartoe niet verplicht
Product dat overeenkomt met de verkeerde prijs.

ARTIKEL 10 - GARANTIE EN CONFORMITEIT

(1) De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de specificaties
de in het aanbod vermelde specificaties, de gestelde eisen aan betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de
de wettelijke bepalingen en/of officiële voorschriften die van toepassing zijn op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat de
het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden. 2.
Een garantie van de dealer, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke
Rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument die voortvloeien uit de overeenkomst met de ondernemer. Dit sluit iedere verplichting van de handelaar uit
Dit sluit iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of fabrikant uit om aan de consument bepaalde rechten te verlenen of
Claims die verder gaan dan waartoe de consument wettelijk verplicht is
zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
Eventuele gebreken aan de geleverde producten dienen binnen vier weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Producten moeten in de originele verpakking en in nieuwstaat worden geretourneerd.
3. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.
(4) De garantie geldt niet als:
A. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten repareren en/of aanpassen
en/of verwerkt door derden;
B. De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn behandeld
anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd is met de instructies van de handelaar en/of op de verpakking
op de verpakking;
C. Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften
die de overheid heeft vastgesteld of zal vaststellen met betrekking tot de soort of kwaliteit van de gebruikte materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
(1) De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren en bij de uitvoering van bestellingen van producten
bij het uitvoeren van productbestellingen en het beoordelen van aanvragen tot dienstverlening.
Diensten.
(2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft doorgegeven.
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de Vennootschap.
(Met inachtneming van lid 4 van dit artikel zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere termijn.
De consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Als de levering vertraging oploopt
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht
De consument wordt hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van zijn bestelling op de hoogte gesteld. De consument
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument niet
De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
Alle levertijden zijn richtlijnen. Aan de levertijden kan de consument geen rechten ontlenen
kunnen aan de opgegeven levertijden geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Een vergoeding.
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel dient de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug te betalen.
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontbinding, terugbetalen.
Terugbetaling.
(6) Indien levering van een besteld product niet mogelijk is, dient de consument het volgende te controleren
om een ​​defect product te leveren. Uiterlijk bij aflevering zal dit duidelijk worden
op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd worden dat een vervangend artikel wordt geleverd. In geval van vervanging
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de ondernemer. 7.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust tot het moment van de bestelling bij de klant
de betaling aan de consument of een eerder aan de gebruiker gecommuniceerde en bekendgemaakte betaling.
Representatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - LANGLOPENDE TRANSACTIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING
Het roosteren
(1) De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd sluiten
regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten op elk moment
met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
een maand.
2. De consument kan een overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten voor het geregeld afleveren van goederen
regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, op ieder moment na het einde van de bepaalde termijn
het einde van de bepaalde termijn, met inachtneming van de toepasselijke beëindigingsbepalingen
Opzegregels en een maximale opzegtermijn van één maand.
(3) De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen:
A. eindigen op elk moment en zijn niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode
bepaalde tijd;
B. beëindig het tenminste op dezelfde manier waarop hij het binnenkwam
C. altijd dezelfde opzegtermijn in acht nemen die opdrachtnemer zichzelf heeft opgelegd.
verlenging
(4) Een contract dat voor bepaalde tijd is gesloten en een regelmatige levering vereist
Producten (waaronder elektriciteit) of diensten kunnen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
voor een beperkte periode verlengd.
(5) Niettegenstaande het voorgaande lid, een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten en die
waaronder de regelmatige bezorging van dag- of weekbladen en tijdschriften
kan de consument stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden
de consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingstermijn opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
(6) een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van goederen of diensten
(6) Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld leveren van goederen of diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
De consument kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en maximaal één jaar.
maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden indien het contract is aangegaan
De overeenkomst heeft betrekking op het regelmatig, maar minder dan maandelijks, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen.
Dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

(7) Een contract van bepaalde duur voor de regelmatige bezorging van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.
(7) Er bestaat geen overeenkomst van bepaalde duur voor het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften in het kader van een kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement).
stilzwijgend en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Proef- of kennismakingsperiode.
Tijdsduur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na afloop van een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
Na een jaar mag de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid van de
de passendheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
tot het einde van de overeengekomen periode.
ARTIKEL 13 - BETALING
(1) Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument te betalen bedragen volledig te worden voldaan.
Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen na het ingaan van de in artikel 6 lid 1 bedoelde bedenktijd.
Bij een overeenkomst tot dienstverlening gaat deze termijn in op het moment dat de consument de goederen heeft ontvangen.
Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op het moment dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2.
(2) De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verzonden of verstrekte betalingsgegevens onmiddellijk te melden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in de aan de ondernemer doorgegeven of verstrekte betaalgegevens onmiddellijk te melden.
(3) Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de overeenkomst te ontbinden,
(3) Indien de consument niet betaalt, is de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd de vooraf vastgestelde redelijke kosten aan de consument te factureren.

ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE
(1) De handelaar moet over een op passende wijze bekendgemaakte klachtenprocedure beschikken en de klacht overeenkomstig deze procedure verwerken.
Klacht indienen conform deze klachtenregeling.
(2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de klacht heeft ontvangen, bij de ondernemer worden ingediend.
(2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij de ondernemer.
handelaar.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
de ondernemer dient binnen 14 dagen te reageren met een ontvangstbevestiging en aan te geven wanneer de consument een uitvoeriger antwoord ontvangt
en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. 4.
(4) Als de klacht niet in der minne kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor gerechtelijke procedures.
Geschillenbeslechtingsprocedures.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de geschillenregeling van toepassing.
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF ANDERE BEPALINGEN
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de klant zijn.
ten nadele van de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een manier die dit mogelijk maakt
zijn voor de consument op een duurzame drager toegankelijk.
Gegevensdrager.BEDRIJFSSTRUCTUUR
Het aanbod roerende goederen op de website wordt niet verkocht door de website-eigenaar, maar door de verkoper. Op
Bij de aankoop van roerende zaken komt er een overeenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper. De eigenaar van de website is
geen partij bij deze koopovereenkomst. De algemene voorwaarden tussen
Voor het gemak worden de verkoper en de koper in dit document vermeld. Let op: deze algemene voorwaarden
zijn tussen de koper en de verkoper en zijn daarom niet tegenstelbaar aan de website-eigenaar.
Als de verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland
De Europese richtlijn verkoop op afstand is van toepassing. Dit beleid omvat de volgende rechten
en garanties:
- De verkoper zal de koper informatie verstrekken over belastingen, betaling, levering en uitvoering van de goederen.
Overeenkomst duidelijk en schriftelijk.
- De koper ontvangt de bestelling binnen 30 dagen, tenzij met de verkoper een andere termijn is overeengekomen. Is
niet (meer) leverbaar zijn, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.
Koper. Eventuele betalingen of aanbetalingen worden binnen dertig dagen terugbetaald, tenzij de verkoper vergelijkbare goederen levert.
De verkoper moet vergelijkbare goederen leveren.
- De koper beschikt over een herroepingsrecht, dat wil zeggen het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen af ​​te zien van de aankoop.
De koper beschikt over een herroepingsrecht, wat betekent dat hij de aankoop binnen veertien dagen zonder opgave van reden kan retourneren. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
Koper. Betaalde betalingen dienen binnen dertig dagen te worden terugbetaald.

Nieuwsbrief

Extra voordelen, promoties en productaanbevelingen speciaal voor jou!